Pràctiques

Aquí teniu les diferents pràctiques que hem anat realitzant al llarg del Curs.

Historia del món contemporani
1r Batxillerat

Pràctica tema 1: L’EUROPA DE L’ANTIC RÈGIM

1.Explica l’esquema: Una crisi de subsistència, pàg. 7 del teu llibre de text.

2.Observa les dades: La població europea, pàg. 8, i justifica l’afirmació que la demografia de l’Antic Règim es caracteritza per l’estancament de la població, explicant-ne les causes.

3.Compara el funcionament dels gremis, amb el del treball domèstic i el de les manufactures. Quan aparegueren aquestes diferents tipus d’indústries?.

4.En què s’invertiren els grans capitals generats pel comerç colonial? Què vol dir capitalisme comercial?.

5.Com justifica el text: Els tres ordres, pàg. 10, la desigualtat social de l’Antic Règim. Quins subgrups socials pots distingir en cadascun dels tres ordres?. Pots fer-ho en forma d’esquema.

6.Llegeix els textos: Els poders del monarca, pàg. 12, i extreu les idees que caracteritzen els tres fonamentals de l’absolutisme.

7.En que consisteix el parlamentarisme? Quan i per què aparegué? Quin és el seu origen?.

8.Defineix Il·lustració, i digues quin són els seus precedents. Quins aspectes de l’Antic Règim va criticar aquest moviment? Quin varen ser els seus principals pensadors.

9.Llegeix el text: La separació de poders, de Montesquieu (pàg. 15) i respon la pregunta corresponent.

10.Fes el mateix amb el text: El contracte social, de Rousseau (pàg. 20).


HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
1r Batxillerat
Nom i Cognoms:

Pràctica tema 2: LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL


1.Quins van ser els dos grans motors de la Revolució Industrial? Explica’ls breument i estableix-ne la relació.

2.Quin relació hi ha entre els preus del blat i la promulgació de noves lleis de tancament? (Gràfic pàg.24). Compara l’estructura de les terres d’un mateix poble al 1700 i al 1800 (“Un poble anglès abans del procés de tancament i després”, pàg. 24) Quins canvis fonamentals hi observes?

3.Observa el gràfic: La població a alguns països europeus (pàg. 25) i respon:

a)De què tracta el gràfic? Quin tipus de gràfic és?
b)Descriu-lo dient que hi ha representat a cada eix i quines són les variables representades, en quines unitats estan expressades i quin període comprenen.
c)Quin tendència segueix cada corba o variable?
d)Relaciona-les entre elles. Creus que es poden establir etapes diferents segons el ritme de creixement de la població?
e)Com era la demografia anglesa al començament del s. XVIII? Com era a finals del XIX? Com s’anomena el canvi de tendència demogràfica? Quines causes van provocar-lo?
f)Creus que el creixement demogràfic és un fet positiu en el creixement econòmic? Per què?

4. Observa el dibuix: La mecanització del sector textil (pàg. 27) i analitza com es va dur a terme la mecanització de la indústria tèxtil i els seus efectes sobre el volum i els costos de producció.

5. Respon les qüestions de la taula: Producció de filats de cotó, 1830-1870 (pàg. 40 del llibre de text).


6. Llegeix el text: La por del ferrocarril (pàg. 27) i comenta el seu contingut. En quin sentit va revolucionar el transport aquest nou mitjà? Per quines zones es desenvolupà principalment, a partir de mitjans de segle XIX? Quins altres tipus de transports es desenvoluparen al segle XIX? Valora la seva importància en el procés d'industrialització.

7. Llegeix el text: La riquesa de les nacions. 1776, d’Adam Smith (pàgina 40), i respon les qüestions que l’acompanyen. Quins aspectes de la seva teoria no apareixen en el text? Quins altres economistes clàssics coneixes? Què defensaven?

8. Quins nous grups socials sorgiren amb la Revolució Industrial? Quines característiques tenien? Què els diferencia?

9. Diferencia també proteccionisme de lliurecanvisme. Amb quins arguments es defensa el proteccionisme al text: La defensa del proteccionisme (pàg. 31)

10. Fes les activitats 1, 2 i 4 de la pàg. 33 del teu llibre de text, de l’apartat: Quins van ser els nous mètodes de finançament de les empreses?


HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
1r Batxillerat
Nom i Cognoms:

Pràctica tema 3: LIBERALISME I NACIONALISME (1789-1870)

1.Llegeix els textos dels Quaderns de queixes (pàg. 44) i digues que es defineix en cada un. Relaciona’ls amb les causes de la Revolució.

2.Respon les qüestions del document: Representants dels Estats Generals (pàg. 45) i treu-ne conclusions.

3. Enumera les lleis fetes per l’Assemblea Nacional destinades a suprimir l’Antic Règim. Què s’estableix en el decret: L’abolició del feudalisme (pàg. 46)? Quins altres fets d’aquesta Assemblea destacaries?

4.Quins principis bàsics del liberalisme es recullen en la Constitució del 1791? Situa-la en el seu context històric.

5.Fes l’esquema de les tres etapes en que es divideix la Convenció, exposant els principals fets de cadascuna: Convenció girondina, Convenció jacobina i Convenció termidoriana (república burgesa).

6.Compara el següent mapa del Congrés de Viena (pàg. 56) amb el de l’imperi napoleònic, assenyalant-hi els canvis més significatius. A quins estats va beneficiar més la nova reordenació d’Europa? A quins va perjudicar?

7.Fes les activitats de la pàgina 53 referides a l’apartat Què és el liberalisme?.

8.Fes un esquema amb les revolucions liberals de 1820, 1830 i 1848.

9.Fes el mateix amb les revolucions nacionalistes, definint primer aquest concepte, i comentant els dos tipus de teories nacionalistes que aparegueren a Europa a partir del segle XVIII.

10.Compara el text de Mazzini: Mazzini i la Jove Itàlia (pàg. 58) amb el text: El nacionalisme prussià (pàg. 59).


HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
1r Batxillerat

Pràctica tema 4: El moviment obrer

1. Resumeix el contingut dels textos: El luddisme (pàg. 67), i explica què va ser aquest moviment.

2. Explica què va ser el socialisme utòpic i resumeix les teories dels seus principals pensadors.

3. En què consisteix el sindicalisme? Per què va néixer aquest moviment i com va evolucionar? Relaciona-ho amb el contingut del text: En defensa dels sindicats (pàg.68).

4. Llegeix el text: El manifest comunista (pàg. 72) i respon:

a) El concepte de lluita de classes, en què consisteix i en quina part del pensament marxista el situes?
b) Quina anàlisi fa de la seva època?

5. Sintetitza les argumentacions de Proudhon pel que fa la propietat i al poder en el document: El pensament anarquista (pàg. 73).

6. Sintetitza les idees principals de cada un dels textos del document: Marxistes i bakuninistes (pàg. 74). Fes un quadre comparatiu amb les dues doctrines.

7. Analitza els dos textos del document: Socialisme alemany (pàg. 78) i identifica les dues posicions de la socialdemocràcia alemanya, comentant en que es diferenciaven. Qui defensava cadascuna?

8. Quins dos corrents sorgiren dins l’anarquisme? Què els diferenciava? Llegeix el text: L’anarquisme violent (pàg. 79) i respon la qüestió corresponent.

9. Respon la qüestió del text: El debat del colonialisme (pàg. 81).

10. Defineix els conceptes proposats a la pàgina 85 del teu llibre de text.HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
1r Batxillerat

Tema 5: LA DOMINACIÓ EUROPEA DEL MÓN

1.Relaciona el mapa: L’emigració europea (1800-1914) amb el gràfic: Països amb més emigració (1870-1900) (pàg. 88).

2.Defineix: Concentració vertical i horitzontal. Càrtel, holding, monopoli i trust.

3.Explica com evolucionà el comerç internacional de 1880 a 1928, segons el gràfic corresponent de la pàg. 92.

4.Llegeix els textos: La necessitat de l’expansió colonial (pàg. 93), i explica com justifiquen aquesta expansió després de situar-los en el seu context històric. Comenta també com justifica el senador americà la necessitat de conquerir colònies (pàg. 94) al text: El comerç i les colònies. Fes el mateix llegint els textos: Les concepcions racistes (pàg. 95).

5.Respon les qüestions de l’apartat: Comenta els textos (pàg. 108)

6.Amb tots els arguments extrets dels textos anteriors, més els que s’exposen al llibre, completa el següent quadre amb les causes de l’imperialisme:

Econòmiques Polítiques Ideològiques Demogràfiques7.Compara el mapa d’Àfrica del 1885 amb el de 1914, i explica els principals fets en la conquesta d’aquest continent.

8.Fes un esquema amb els diferents tipus de colònies de l’imperi britànic.

9.Consulta la següent pàgina web i completa la taula sobre les conseqüències de l'imperialisme
http://www.claseshistoria.com/imperialismo/consecuencias.htm

Per a les metròpolis Per als territoris dominats
DemogràfiquesEconòmiques


Polítiques


Socials i culturals10.Observant el mapa dels imperis colonials (pàg. 107) omple el mapa adjunt posant els noms de les colònies i metròpolis, utilitzant els colors que vulguis. Analitza’l a continuació utilitzant el guió corresponent.


HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
1r Batxillerat


Tema 6: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1918)


1.Respon les qüestions del text: L’autoritarisme del Reich (pàg. 115).

2.Resumeix les dues crisis marroquines i les tres balcàniques produïdes abans de l’esclat de la I Guerra Mundial. Per què es diu que els Balcans eren una zona conflictiva?

3.Quines característiques noves fan que aquesta guerra se la consideri “un nou tipus de guerra”?

4.Llegeix el: Els 14 punts del president nord-americà Wilson, de gener de 1918, i respon la qüestió corresponent. (pàg. 125)

5.Fes un esquema amb els diferents tractats de pau que es van signar en acabar la I Guerra Mundial, resumint els principals punts de cadascun.

6.Llegeix el text: El Tractat de Versalles, (pàg. 124) i respon la qüestió les qüestions corresponents.

7.Resumeix els efectes demogràfics i econòmics de la guerra, enumerant els Estats que van tenir més pèrdues humanes (quadre pàg. 126) i analitzant les causes.

8.Observa el mapa: Europa el 1919 (pàg. 127) i respon les preguntes.

9.Fes les activitats de l’apartat: Pregunta clau: La guerra va contribuir a l’emancipació de les dones? (pàg. 128-129)


10.Completa el quadre sobre les fases de la I Guerra Mundial:

Guerra de moviments Guerra de trinxeres Fase final de la guerra
Dates
Característiques
Fets rellevants
Països implicats


HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
1r Batxillerat
Nom i cognoms:

Tema 7: LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA I L’URSS (1917-1941)


1.Analitza dels reivindicacions principals dels obrers al tsar segons el document: La revolució russa de 1905. Relaciona aquestes reivindicacions amb la gràfica sobre La societat russa a inicis del segle XX (pàg. 137) i explica els principals fets d’aquesta revolució.

2.Comenta els fets més importants de la revolució de febrer de 1917. Què vol dir que va aparèixer un doble poder?

3.Situa en el context històric i contesta la pregunta del document: Programa de Lenin (pàg. 139, Tesis d’abril). Quan i com es va dur a la pràctica aquest programa?.

4.Explica la revolució d’octubre de 1917. Quin nou govern es va formar? Quines varen ser les primeres grans mesures revolucionàries?

5.Observa el mapa: La guerra civil (1918-1921) (pàg. 141) i descriu els fets principals de la guerra civil russa i els seus protagonistes.

6.En què va consistir la NEP? Quan es va produir? Quins van ser els seus resultats en l’economia soviètica (pàg. 143).

7.Llegeix el text: La Internacional Comunista (pàg. 144) i respon la qüestió corresponent. Quin altre nom va rebre? Quines conseqüències va tenir la seva aparició dins del socialisme internacional?

8. Fes un resum de l’època de Stalin, comentant les característiques de l’economia i de la política d’aquest dirigent. Respon les qüestions dels tres documents de la pàgina 150 del teu llibre de text.

9.Defineix el conceptes de la pàg. 155 (apartat 2)

10.. Fes l’activitat: Situa en el temps (pàg. 155).


HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
1r Batxillerat

Tema 8: L’ECONOMIA DEL PERÍODE D’ENTREGUERRES (1918-1939)

1.Fes un breu esquema sobre les conseqüències de la Primera Guerra Mundial, que reculli els següents apartats:
a)Població i economia dels països bel·ligerants:
b)Efectes dels tractats de pau i situació d’Alemanya:
c)Tensions entre els vencedors (posició dels diferents països sobre les reparacions de guerra):

2.Quins desequilibris comercials es van produir al finalitzar la guerra? Explica’ls.

3.Observa la gràfica del document: Preus i estocs dels aliments principals (pàg. 159) i respon les qüestions corresponents.

4.Explica les causes del creixement econòmic extraordinari produït als EE.UU. durant els “feliços anys vint” tenint en compte:

a)El paper de proveïdor de mercaderies i capital a nivell mundial:
b)Innovació tècnica i canvis en l’organització del treball:
c) L’expansió de sectors com l’automòbil, la construcció:
d)La revolució dels consumidors: (document: Habitatges amb electrodomèstics als EUA. Pàg. 161).

5.Comenta també perquè aquest progrés econòmic no es va distribuir homogèniament.

6.Fes les activitats de l’apartat: Per què va fer fallida la Borsa de Nova York? (pàg. 162-163)

7.Comenta els punts de l'organigrama del PPT (diapositiva 21) referit a les conseqüències del crac de la Borsa de Nova York i relaciona’ls amb les causes de la Gran Depressió:

8.Observa el mapa del document: La crisi econòmica i la seva difusió (pàg. 166), i explica on es va iniciar la crisi i com es va estendre per la resta del món. Comenta també els efectes d’aquesta crisi en els diferents països europeus, tenint en compte el quadre: L’augment de l’atur (pàg. 166).

9.Informa’t de qui va ser Keynes i explica les solucions que va donar per sortir de la crisi. Per fer-ho, comenta el document: Els mecanismes d’actuació del keynesianisme (pàg. 168) i també el mapa conceptual de la pàg. 174: Cicle econòmic segons Keynes.

10.Informa’t de qui va ser Franklin Delano Roosevelt i comenta els objectius i actuacions de la seva política, el New Deal.


HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
1r Batxillerat
Nom i Cognoms:

Tema 9: DEMOCRÀCIES I TOTALITARISMES (1918-1939)

1.Comenta la situació d’Itàlia en la postguerra mundial (1918-1922).

2.Quins fets es descriuen al document: Les esquadres feixistes (pàg. 183)? Sintetitza els punts bàsics del Programa feixista de la mateixa pàgina.

3.Quines idees i intencions de Mussolini es recullen al seu discurs (L’Estat feixista, pàg. 184)? Com va arribar al poder?

4.En què va consistir la política nacionalista i expansionista de la Itàlia feixista? Quins territoris ocupà? (mapa pàg. 185)

5.Comenta la política econòmica feixista i els seus resultats.

6.Per què la República de Weimar va ser un estat feble? Valora les xifres del quadre: La inflació a Alemanya (1920-1923) i explica els fets que van portar a aquesta situació.

7.Com, quan i per què arribà Hitler al poder? Qui li donava supor? Sintetitza les idees de Goebbels (Text: La presa de poder, pàg. 189)

8.Fes un esquema de l’apartat: La construcció d’un règim totalitari.

9.Comenta els documents de la pàg. 189, exposant les característiques de l’economia alemanya sota el nazisme. Com afectà aquesta a les diferents classes socials?

10.Què vol dir que el nazisme va implantar un total control ideològic i social? Quin era el paper que havien de tenir els joves? I les dones?


HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
1r Batxillerat
Pràctica tema 11 / La Guerra Freda i la política de blocs (1945-1991).
Nom i Cognoms:

1.Observa el mapa: Europa del 1945 al 1947, (pàg. 225) i respon les qüestions corresponents.

2.Llegeix els dos textos (pàg. 224): Discurs de Truman 11 de març de 1947 i Informe soviètic de 1947. Compara les idees de cadascun i emmarca-les en el context de la política de blocs.

3.Llegeix els dos textos (pàg. 226): El Pla Marshall. En què consistí aquest pla? Quan i per què es donà?. Comenta les dues posicions sobre l'ajut econòmic nord-americà que reflecteixen els textos.

4.Explica la divisió d’Alemanya i el blocatge de Berlín, tenint en compte la informació de l’apartat: Per què Berlín es va convertir en el símbol de la Guerra Freda? (pàg. 228 i 229) i els mapes del PDF.

5.Fes les activitats de la pàgina 241 de l'apartat: Analitzar una pintura com a document històric.

6.Què va ser la revolució cubana? Per quina raó s’apropà a l’URSS el nou règim cubà? Explica en què va consistir la crisi del míssils a Cuba i com es va solucionar aquest conflicte (pàg. 233).

7.Quan s’inicià la coexistència pacífica? Quins canvis es produïren en els governs de les dues superpotències? Analitza els arguments soviètics per defensar la distensió internacional, llegint: Viure en pau (pàg. 234).

8.Quins fets varen provocar el retorn a la tensió internacional (guerra freda)?

9.Resumeix les dissidències i les tensions produïdes dins del bloc comunista.

10.Resumeix també la intervenció nord-americana a Llatinoamèrica (pàg. 212). Respon les qüestions del document 21 (pàg. 213).