dimecres, 24 de desembre de 2008

Pràctica Crac del 29

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
1r Batxillerat

Tema 8: L’ECONOMIA DEL PERÍODE D’ENTREGUERRES (1918-1939)

1.Fes un breu esquema sobre les conseqüències de la Primera Guerra Mundial, que reculli els següents apartats:
a)Població i economia dels països bel·ligerants:
b)Efectes dels tractats de pau i situació d’Alemanya:
c)Tensions entre els vencedors (posició dels diferents països sobre les reparacions de guerra):

2.Quins desequilibris comercials es van produir al finalitzar la guerra? Explica’ls.

3.Observa la gràfica del document: Preus i estocs dels aliments principals (pàg. 159) i respon les qüestions corresponents.

4.Explica les causes del creixement econòmic extraordinari produït als EE.UU. durant els “feliços anys vint” tenint en compte:

a)El paper de proveïdor de mercaderies i capital a nivell mundial:
b)Innovació tècnica i canvis en l’organització del treball:
c) L’expansió de sectors com l’automòbil, la construcció:
d)La revolució dels consumidors: (document: Habitatges amb electrodomèstics als EUA. Pàg. 161).

5.Comenta també perquè aquest progrés econòmic no es va distribuir homogèniament.

6.Fes les activitats de l’apartat: Per què va fer fallida la Borsa de Nova York? (pàg. 162-163)

7.Comenta els punts de l'organigrama del PPT (diapositiva 21) referit a les conseqüències del crac de la Borsa de Nova York i relaciona’ls amb les causes de la Gran Depressió:

8.Observa el mapa del document: La crisi econòmica i la seva difusió (pàg. 166), i explica on es va iniciar la crisi i com es va estendre per la resta del món. Comenta també els efectes d’aquesta crisi en els diferents països europeus, tenint en compte el quadre: L’augment de l’atur (pàg. 166).

9.Informa’t de qui va ser Keynes i explica les solucions que va donar per sortir de la crisi. Per fer-ho, comenta el document: Els mecanismes d’actuació del keynesianisme (pàg. 168) i també el mapa conceptual de la pàg. 174: Cicle econòmic segons Keynes.

10.Informa’t de qui va ser Franklin Delano Roosevelt i comenta els objectius i actuacions de la seva política, el New Deal.