dimarts, 30 de desembre de 2008

Pràctica Imperialisme

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
1r Batxillerat

Tema 5: LA DOMINACIÓ EUROPEA DEL MÓN

1.Relaciona el mapa: L’emigració europea (1800-1914) amb el gràfic: Països amb més emigració (1870-1900) (pàg. 88).

2.Defineix: Concentració vertical i horitzontal. Càrtel, holding, monopoli i trust.

3.Explica com evolucionà el comerç internacional de 1880 a 1928, segons el gràfic corresponent de la pàg. 92.

4.Llegeix els textos: La necessitat de l’expansió colonial (pàg. 93), i explica com justifiquen aquesta expansió després de situar-los en el seu context històric. Comenta també com justifica el senador americà la necessitat de conquerir colònies (pàg. 94) al text: El comerç i les colònies. Fes el mateix llegint els textos: Les concepcions racistes (pàg. 95).

5.Respon les qüestions de l’apartat: Comenta els textos (pàg. 108)

6.Amb tots els arguments extrets dels textos anteriors, més els que s’exposen al llibre, completa el següent quadre amb les causes de l’imperialisme:

Econòmiques Polítiques Ideològiques Demogràfiques7.Compara el mapa d’Àfrica del 1885 amb el de 1914, i explica els principals fets en la conquesta d’aquest continent.

8.Fes un esquema amb els diferents tipus de colònies de l’imperi britànic.

9.Consulta la següent pàgina web i completa la taula sobre les conseqüències de l'imperialisme
http://www.claseshistoria.com/imperialismo/consecuencias.htm

Per a les metròpolis Per als territoris dominats
DemogràfiquesEconòmiques


Polítiques


Socials i culturals10.Observant el mapa dels imperis colonials (pàg. 107) omple el mapa adjunt posant els noms de les colònies i metròpolis, utilitzant els colors que vulguis. Analitza’l a continuació utilitzant el guió corresponent.