dimarts, 8 de setembre de 2009

Pràctica Revolució Industrial

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI
1r Batxillerat
Nom i Cognoms:

Pràctica tema 2: LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL


1.Quins van ser els dos grans motors de la Revolució Industrial? Explica’ls breument i estableix-ne la relació.

2.Quin relació hi ha entre els preus del blat i la promulgació de noves lleis de tancament? (Gràfic pàg.24). Compara l’estructura de les terres d’un mateix poble al 1700 i al 1800 (“Un poble anglès abans del procés de tancament i després”, pàg. 24) Quins canvis fonamentals hi observes?

3.Observa el gràfic: La població a alguns països europeus (pàg. 25) i respon:

a)De què tracta el gràfic? Quin tipus de gràfic és?
b)Descriu-lo dient que hi ha representat a cada eix i quines són les variables representades, en quines unitats estan expressades i quin període comprenen.
c)Quin tendència segueix cada corba o variable?
d)Relaciona-les entre elles. Creus que es poden establir etapes diferents segons el ritme de creixement de la població?
e)Com era la demografia anglesa al començament del s. XVIII? Com era a finals del XIX? Com s’anomena el canvi de tendència demogràfica? Quines causes van provocar-lo?
f)Creus que el creixement demogràfic és un fet positiu en el creixement econòmic? Per què?

4. Observa el dibuix: La mecanització del sector textil (pàg. 27) i analitza com es va dur a terme la mecanització de la indústria tèxtil i els seus efectes sobre el volum i els costos de producció.

5. Respon les qüestions de la taula: Producció de filats de cotó, 1830-1870 (pàg. 40 del llibre de text).


6. Llegeix el text: La por del ferrocarril (pàg. 27) i comenta el seu contingut. En quin sentit va revolucionar el transport aquest nou mitjà? Per quines zones es desenvolupà principalment, a partir de mitjans de segle XIX? Quins altres tipus de transports es desenvoluparen al segle XIX? Valora la seva importància en el procés d'industrialització.

7. Llegeix el text: La riquesa de les nacions. 1776, d’Adam Smith (pàgina 40), i respon les qüestions que l’acompanyen. Quins aspectes de la seva teoria no apareixen en el text? Quins altres economistes clàssics coneixes? Què defensaven?

8. Quins nous grups socials sorgiren amb la Revolució Industrial? Quines característiques tenien? Què els diferencia?

9. Diferencia també proteccionisme de lliurecanvisme. Amb quins arguments es defensa el proteccionisme al text: La defensa del proteccionisme (pàg. 31)

10. Fes les activitats 1, 2 i 4 de la pàg. 33 del teu llibre de text, de l’apartat: Quins van ser els nous mètodes de finançament de les empreses?